ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 777-00-03-452
REGON: P-631516028

PKO I o/Poznań
15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

 

 DSM posiada do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni:

                 1)  99,00 m2;  305,64 m2;  86,27 m2;     46m2 (parter) -  Racjonalizatorów 3
          2)  51,88 m2, 41,33 m2, 15,69 m2 -  Osinowa14/16
3) 104,71 m2  - Cedrowa 10
   4)  44,40 m2  -  Cedrowa 7-11
                   5) pomieszczenie piwniczne - 27,11 m2 - Cedrowa 1-5

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań, informuje, iż posiada do wynajęcia na czas określony z możliwością przedłużenia.

lokal mieszkalny nr 10, położony w Poznaniu, na III piętrze budynku przy ul. Łozowej 85, o powierzchni użytkowej 37,18 m2 (składający się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC). Do lokalu przynależna jest piwnica. W budynku znajdują się instalacje: gazowa, elektryczna, ciepłej i zimnej wody, telewizji kablowej.

Wyjściowa stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi 1.000,00 zł, a nadto do tego należy uwzględnić czynsz w wysokości opłat pobieranych przez Dębiecką Spółdzielnię Mieszkaniową od innych użytkowników lokali mieszkalnych (na chwilę obecną czynsz wynosi 164,47 zł miesięcznie) oraz opłaty (związane z używaniem lokalu, w szczególności opłaty za media, domofon, wywóz śmieci. itp.) liczone od jednej osoby wynoszą 167,00 zł.

W celu wynajęcia lokalu mieszkalnego należy w sekretariacie Spółdzielni: ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań, złożyć pisemną ofertę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 27 marca 2015r.

Dokonanie wyboru oferty nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2015r.

W celu podpisania umowy najmu najemca musi wpłacić na konto Spółdzielni:

PKO I/O Poznań Nr 15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

kaucję w wysokości jednomiesięcznej opłaty całokowitej.

Termin wpłaty kaucji – 7 dni, liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wybraniu oferty najmu.

Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie ustalonym przez strony, nie wcześniej niż po wpłaceniu ww. kaucji.

Istnieje możliwość oględzin lokalu po uprzednim ustaleniu ze Spółdzielnią terminu oględzin.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przedłużenia ww. terminów, w szczególności terminu do dokonania wyboru oferty, jak również prawo do nie dokonania wyboru oferty na zawarcie umowy najmu.

Informację o warunkach wynajęcia przedmiotowego lokalu, dokumentach koniecznych do zawarcia umowy najmu lokalu i inne szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni u p. Jolanty Zielke w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod numerem telefonu (0-61) 8344 982 albo drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA: pobierz

Harmonogram corocznego przeglądu instalacji gazowej: pobierz

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI PRZEZ SPÓŁKĘ ENEA S.A. PRACAMI KONSERWACYJNYMI W DNIU 12 MARCA 2015 W GODZINACH OD 830 DO 1330 MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWACH PRĄDU W BUDYNKU PRZY UL. ŚW. SZCZEPANA 5.

Niniejszym informujemy lokatorów, że zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane zostanie dokonana kontrola w zakresie oceny stanu technicznego instalacji wentylacyjnej jak i przewodów kominowych wentylacyjno - spalinowych:

1. W godz. 10:00 - 14:00 oraz 16:00 - 18:00 w następujących budynkach mieszkalnych:

a) Bukowa 12ab                 - 09.03.2015r.

b) Racjonalizatorów 5-7-9  - 10.03.2015r.

c) Cedrowa 1-3-5               - 11.03.2015r.

d) Cedrowa 7-9-11             - 11.03.2015r.

e) Cedrowa 2-4-6-8-10-12 - 12.03.2015r.

oraz w pawilonach handlowo - usługowych:

a) Osinowa 14-16       - 06.03.2015r. w godz. 10:00 - 13:00.

b) Racjonalizatorów 3 - 10.03.2015r. w godz. 11:00 - 15:00.

Przeglądy dokonywane są przez firmę: Usługi Kominiarskie "BARKOM" Sebastian Kowalski tel. kontaktowy 790-518-241. Prosimy o umożliwienie dokonania kontroli przewodów wentylacyjno - spalinowych pomieszczeń w w/w terminach.

O jednorazową bonifikatę mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu w Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowymprzypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2014 r. nie przekroczył kwoty 1  891,73 zł ( tj. 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.)

Osoby, które mogą skorzystać z bonifikaty proszone są o składanie wniosków – oświadczeń wraz z dowodami poświadczającymi uzyskane dochody w roku 2014 w terminie do 16.03.2015 roku w siedzibie Spółdzielni – w sekretariacie lub na pokoju nr 1.       

Wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody w roku 2014:

  • w przypadku osób aktywnych zawodowo – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu      wypełnionego dokumentu).
  • w przypadku osób bezrobotnych –  zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia).
  • w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego.
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)  złożone do Urzędu Skarbowego.
  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę – zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40.
  • w przypadku osób uczących się pełnoletnich – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu  (albo braku  uzyskania dochodu).
  • w przypadku osób nie zamieszkujących nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna –  dokumenty wykazujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) albo oświadczenie o braku dochodu.
  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

Bonifikata, o której wyżej mowa zostanie rozliczona na wnioskodawców dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Miasta, który ustali wysokość przysługującej Spółdzielni bonifikaty.

UWAGA

Osoby, które spełniają w/w warunki a posiadają odrębną własność do lokalu mogą ubiegać się o przyznanie bonifikaty występując indywidualnie do Urzędu Miasta. Druki wniosków można pobrać poniżej lub odebrać w sekretariacie, pokoju nr 1 oraz kasie Spółdzielni.

wniosek - spółdzielcze prawo do lokalu: pobierz

wniosek - odrębna własność: pobierz        

W związku z upływem wazności cech legalizacyjnych istniejących wodomierzy, firma "ISTA" z siedzibą w Poznaniu działając na zlecenie Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokona ich wymiany na wodomierze zimnej i ciepłej wody z odczytem w następujących budynkach:

1. Orzechowa 14  - 03.03.2015r. w godz.   8:00 - 10:30

2. Orzechowa 16  - 03.03.2015r. w godz. 11:30 - 13:30

3. Orzechowa 18  - 03.03.2015r. w godz. 13:30 - 15:30

4. Orzechowa 15  - 04.03.2015r. w godz.   8:00 - 10:30

5. Orzechowa 17  - 04.03.2015r. w godz.  11:30- 14:00

6. Orzechowa 19  - 05.03.2015r. w godz.   8:00 - 10:30

7. Orzechowa 21  - 05.03.2015r. w godz.  11:30- 14:00

Koszt wymiany wodomierzy pokrywa DSM. Pracownicy wykonujący wymianę wodomierzy nie pobierają żadnych opłat. W przypadku, gdy dostęp do wodomierzy będzie utrudniony - powiększenie otworu lub demontaż płytek użytkownik lokalu wykonuje we własnym zakresie.

Terminy inne niż podane powyżej należy uzgodnić telefonicznie z wykonwacą pod nr telefonu: 501-07-92-07 w godz. 8:15 - 9:30.

 

Informacja Zarządu z działalności w IV kwartale 2014: pobierz

Informacja Rady Nadzorczej z działalności w IV kwartale 2014: pobierz

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Jaworowej.

Miesięczny koszt najmu wynosi 70,00zł brutto.

 

Osoby zainteresowane najmem proszone są o złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 83 44 981 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Racjonalizatorów 3 pokój nr 1.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu  04.11.2014r. odbyła się LXXV sesja Rady Miasta Poznania, w której uczestniczyła p. Ewa Parzych – Prezes Zarządu DSM.

W punkcie 14 porządku obrad głosowany był projekt uchwały PU 1294/14 A (zmieniający uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.) autorstwa Radnych Klubu PiS, poparty przez Radnego p. Łukasza Mikułę występującego w imieniu Klubu PO „w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”.

 

uprawnionych do głosowania było:       37 osób
obecnych: 29 osób
nieobecnych: 8 osób

---------------------------------------------------------------------------

za projektem głosowało:                       28 osób
przeciwnych głosów: 0
wstrzymujących się: 1 osoba

 

 

Podjęta Uchwała Rady Miasta daje współużytkownikom wieczystym prawo wystąpienia z do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o rozłożenie wymaganej kwoty wpłaty w ratach (na okres nie dłuższy niż 5 lat) z jednoczesnym zachowaniem  bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Więcej informacji:   tutaj

 

Informacja Zarządu Spółdzielni z działalności w III kwartale 2014r.: pobierz

Informacja Rady Nadzorczej z działalności w III kwartale 2014: pobierz