ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 777-00-03-452
REGON: P-631516028

PKO I o/Poznań
15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

 

 DSM posiada do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni:

            1)  99,00 m2;  305,64 m2;  86,27 m2 -  Racjonalizatorów 3
          2)  51,88 m2, 41,33 m2, 15,69 m2 -  Osinowa14/16
3) 104,71 m2  - Cedrowa 10
   4)  44,40 m2  -  Cedrowa 7-11
                   5) pomieszczenie piwniczne - 27,11 m2 - Cedrowa 1-5

O jednorazową bonifikatę mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu w Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowymprzypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2014 r. nie przekroczył kwoty 1  891,73 zł ( tj. 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.)

Osoby, które mogą skorzystać z bonifikaty proszone są o składanie wniosków – oświadczeń wraz z dowodami poświadczającymi uzyskane dochody w roku 2014 w terminie do 16.03.2015 roku w siedzibie Spółdzielni – w sekretariacie lub na pokoju nr 1.       

Wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody w roku 2014:

  • w przypadku osób aktywnych zawodowo – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu      wypełnionego dokumentu).
  • w przypadku osób bezrobotnych –  zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia).
  • w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego.
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)  złożone do Urzędu Skarbowego.
  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę – zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40.
  • w przypadku osób uczących się pełnoletnich – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu  (albo braku  uzyskania dochodu).
  • w przypadku osób nie zamieszkujących nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna –  dokumenty wykazujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) albo oświadczenie o braku dochodu.
  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

Bonifikata, o której wyżej mowa zostanie rozliczona na wnioskodawców dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Miasta, który ustali wysokość przysługującej Spółdzielni bonifikaty.

UWAGA

Osoby, które spełniają w/w warunki a posiadają odrębną własność do lokalu mogą ubiegać się o przyznanie bonifikaty występując indywidualnie do Urzędu Miasta. Druki wniosków można pobrać poniżej lub odebrać w sekretariacie, pokoju nr 1 oraz kasie Spółdzielni.

wniosek - spółdzielcze prawo do lokalu: pobierz

wniosek - odrębna własność: pobierz        

W związku z upływem wazności cech legalizacji, firma "ISTA" z siedzibą w Poznaniu działając na zlecenie Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokona wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody w następujących budynkach:

1. Cedrowa 1       - 25.02.2015r. w godz.   8:00 - 10:00

2. Cedrowa 3       - 25.02.2015r. w godz. 11:00 - 13:00

3. Cedrowa 5       - 25.02.2015r. w godz. 13:00 - 15:00

4. Orzechowa 11  - 26.02.2015r. w godz.  8:00 - 11:00

5. Orzechowa 13  - 26.02.2015r. w godz. 12:00- 15:00

Koszt wymiany wodomierzy pokrywa DSM. Pracownicy wykonujący wymianę wodomierzy nie pobierają żadnych opłat. W przypadku, gdy dostęp do wodomierzy będzie utrudniony - powiększenie otworu lub demontaż płytek użytkownik lokalu wykonuje we własnym zakresie.

Terminy inne niż podane powyżej należy uzgodnić telefonicznie z wykonwacą pod nr telefonu: 501-07-92-07 w godz. 8:15 - 9:30.

 

Informacja Zarządu z działalności w IV kwartale 2014: pobierz

Informacja Rady Nadzorczej z działalności w IV kwartale 2014: pobierz

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Jaworowej.

Miesięczny koszt najmu wynosi 70,00zł brutto.

 

Osoby zainteresowane najmem proszone są o złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 83 44 981 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Racjonalizatorów 3 pokój nr 1.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu  04.11.2014r. odbyła się LXXV sesja Rady Miasta Poznania, w której uczestniczyła p. Ewa Parzych – Prezes Zarządu DSM.

W punkcie 14 porządku obrad głosowany był projekt uchwały PU 1294/14 A (zmieniający uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.) autorstwa Radnych Klubu PiS, poparty przez Radnego p. Łukasza Mikułę występującego w imieniu Klubu PO „w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”.

 

uprawnionych do głosowania było:       37 osób
obecnych: 29 osób
nieobecnych: 8 osób

---------------------------------------------------------------------------

za projektem głosowało:                       28 osób
przeciwnych głosów: 0
wstrzymujących się: 1 osoba

 

 

Podjęta Uchwała Rady Miasta daje współużytkownikom wieczystym prawo wystąpienia z do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o rozłożenie wymaganej kwoty wpłaty w ratach (na okres nie dłuższy niż 5 lat) z jednoczesnym zachowaniem  bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Więcej informacji:   tutaj

 

Informacja Zarządu Spółdzielni z działalności w III kwartale 2014r.: pobierz

Informacja Rady Nadzorczej z działalności w III kwartale 2014: pobierz

Prezes Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Ewa Parzych wystąpiła z pismem do Rady Miasta Poznania o podjęcie uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach. Poniżej publikujemy jego treść.

 

                                                                                                                   Poznań, dnia 13 października 2014r.

L. dz.  1661 /DN/2014

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Poznania

                                                                                                 Grzegorz Ganowicz

                                                                                              Radni Miasta Poznania

 

          Zwracam  się do Państwa z prośbą  w imieniu wyodrębnionych  właścicieli- mieszkańców Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o podjęcie na jutrzejszej sesji Rady Miasta tj. w dniu 14.10.2014r., uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach.

         Wielu właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych są to byli mieszkańcy lokali lokatorskich, którzy skorzystali ze zmian w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych i przekształcili lokatorskie prawo do lokalu w pełną własność. Jest to grupa mieszkańców często ubogich, którzy stali się właścicielami mieszkań tylko ze względu na możliwość wykupu ich za „symboliczną złotówkę”.

         Wielkość działek przynależnych do budynków w naszych zasobach wynosi ok. 2000-3000 m2 i mimo podjętej przez Państwa na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 10.12.2013r. uchwały (za którą bardzo dziękuję) o wysokiej bonifikacie przy przekształcaniu gruntów, są to często kwoty przekraczające w naszych zasobach wartość 3.000 zł.

Podaję przykłady (po bonifikacie):   

1. Osinowa 10ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.422,88 zł

2. Osinowa 8ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.598,24 zł

3. Orzechowa 32,34,36 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 3.034,64 zł

4. Orzechowa 8,10,12 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 2.944,80 zł

         Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 21.02.2014r. złożył do Urzędu Miasta 29 wniosków (oraz 10 wniosków złożonych w 2011r.) o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod budynkami we własność i do dnia dzisiejszego do żadnego przekształcenia nie doszło ze względu na brak jednomyślnej deklaracji ze strony wyodrębnionych właścicieli mieszkań.

        Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta zwraca się do nas z zapytaniem, czy mieszkańcy będą występować do sądu przeciwko tym, którzy zrezygnowali i nie złożyli deklaracji o zapłacie kwoty za przekształcenie. Mamy niestety już w naszych zasobach złożonych do Zarządu Spółdzielni 13 wniosków ze strony wyodrębnionych mieszkańców, o wystąpienie na drogę sądową przeciwko ich sąsiadom, którzy bardzo często tylko ze względu na swoją trudną sytuację finansową nie mogą do tego przekształcenia przystąpić.

       Uważam, że podjęcie przez Państwa uchwały o możliwości zapłaty należnej  Miastu kwoty za przekształcenie gruntów przez wyodrębnionych właścicieli w ratach, powstrzymałoby proces wystąpień mieszkańców jednego bloku przeciwko sobie na drogę sądową i znacznie przyspieszyło finalizację przekształceń.

       Informuję Państwa, że możliwość opłaty w ratach za przekształcenie nie jest konieczna dla właścicieli mieszkań spółdzielczych, ponieważ zarządzana przeze mnie  Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej i złożyliśmy już do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami deklaracje o gotowości zapłaty jednorazowej.

 

       Przepraszam, że zwracam się do Państwa drogą mailową a nie osobiście, ale przebywam obecnie na lekarskim zwolnieniu poszpitalnym.

                                                                                              

                                                                                       Z poważaniem

                                                                           Ewa Parzych - Prezes Zarządu

                                                                      Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej                     

       

Informacja Rady Nadzorczej DSM z działalności w II kwartale 2014r.: pobierz

Informacja Zarządu Spółdzielni z działalności w II kwartale 2014r.: pobierz

Informujemy, że poniżej znajduje się informacja Rady Nadzorczej oraz Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w I kwartale 2014r.

pobierz: Informacja Rady Nadzorczej

pobierz: Informacja Zarządu Spółdzielni

dotycząca    działań   zmierzających do przekształcenia prawa   użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po wejściu w życie Uchwały Rady Miasta Poznania nr LX/920/VI/2013 z dnia 10.12.2013r.

Uprzejmie informujemy mieszkańców naszych nieruchomości, że  w dniu 23.01.2014r. weszła w życie uchwała Rady Miasta Poznania nr LX/920/VI/2013 z dnia 10.12.2013r. przyznająca korzystniejszą bonifikatę (w naszych zasobach na poziomie 88%-92%) od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako większościowy udziałowiec, reprezentujący mieszkańców posiadających spółdzielcze prawa do lokalu (własnościowe i lokatorskie),  złożyła już wnioski do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania o przekształcenie gruntów we własność. W związku z art. 2.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, warunkiem bezwzględnym powodzenia rozpoczętych przez Spółdzielnię działań jest przystąpienie do nich wszystkich współwłaścicieli tj. Spółdzielni oraz osób posiadających prawa odrębnej własności lokali.

Przekształcenie gruntów we własność pozwoli nam w przyszłości obniżyć koszty bieżących opłat za używanie mieszkań jak również uniknąć dalszych podwyżek z tytułu wieczystego użytkowania.

O postępie działań będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.debieckasm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.